Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gifted Coaching

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Gifted Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2. Bedrijfsomschrijving
Gifted Coaching is opgericht door Ramona Benito. Gifted Coaching is coaching voor kinderen en hun ouders. Gifted Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73444804.

3. Definities
a. Opdrachtnemer; Gifted Coaching.
b. Opdrachtgever; De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
c. Overeenkomst; Een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

4. Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

5. Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn terug te vinden op de website onder het kopje tarieven.

6. Verhindering deelname
Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur zal de afgesproken dienst wel in rekening worden gebracht.

7. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te worden. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL14RABO0336749465 t.n.v. Gifted Coaching.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen betaald heeft, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

8. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Gifted Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Gifted Coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gifted Coaching.

9. Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die tijdens de coachingssessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Na toestemming van de opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten.
In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

10. Begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Gifted Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

11. Regels rond een afspraak
Indien ouder/verzorger niet op hetzelde adres aanwezig is, dient deze tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er een kort evaluatie moment om te bespreken wat het kind heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. de cliënt uitvoerig besproken.